Türemiş İsim

0

Türemiş isime örnek
Türemiş isim nedir ne anlama gelir
Türemiş isim çeşitleri
Türemiş isim örnekleri

Türemiş isimler

Türemiş İsim: İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.

İsimden türeyenler

kömürlük kitaplık tuzluk başlık kulaklık gecelik gençlik insanlık Türklükçocukluk hanımlık kardeşlik Müslümanlık kulluk erkeklik bilgelik bayramlık kışlık akşamlık gömleklik iyilik güzellik küçüklük öğretmenlik doktorlukveterinerlik eczacılık arıcılık demircilik kılavuzluk rehberlik…

Türkçe Almanca Arapça Farsça Çatalca Yenice Çamlıca Taşlıca Ilıca delicekaraca kokarca yumuşakça…

sanatçı kiracı inşaatçı yolcu çaycı şakacı duacı milliyetçi Türkçü halkçısözcü tiyatrocu kemancı…

Ankaralı Konyalı köylü kentli Osmanlı Karahanlı Selçuklu Sözlü evlinişanlı…

etçil otçul insancıl evcil bencil ölümcül…

vatandaş yurttaş gönüldaş anlamdaş meslektaş…

Aligil Yaşargil ancamgil…

geceleyin akşamleyin sabahleyin gündüzleyin…

birinci üçüncü sonuncu üçer beşer yedişer dörder altışar…

gelincik kızılcık elmacık kulakçık karıncık…

Yansımalardan türeyenler:

çıtır-tı cızır-tı şakır-tı şıkır-tı homur-tu gıcır-tı

Fiilden türeyenler

gel-mek oku-mak ye-mek iç-mek çalış-mak…

yemek çakmak ekmek ilmek kaymak

başlama okuma yazma nakletme hasta olma danışma sevme inanma…

Asma (yaprağı) bölme (işlemi) danışma (memuru) dondurma (külâhı) kavurma işletme bağlama (:saz)…

Gülün açılış-ını seyret.

Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.

Adam oturuş-undan bellidir.

seziş biliş alış veriş anlayış…

Bu görüşü benimsemedim.

Bir buluş yapmış ki sorma

Alış verişe çıkacağız.

Sende hiç anlayış yok mu?…

Çıkış ne taraftaydı?

Okur yazar yazar kasa bilir kişi gelir gider keser güler yüz tanıdıklar

alacak(lı) yakacak yiyecek giyecek içecek(lerimiz)…

Geçmiş çok bilmiş…

Alım satım atım yatırım seçim ölüm yıkım verim biçim giyim kuşam takım kavram üretimbölüm çözüm uyum çekim…

Sevgi saygı görgü bilgi duygu örgü sergi vergi övgü algı tutku uyku biçki baskı içki atkı keski…

Yazı sıkı yapı ölü korku batı gezi bölü koşu doğu artı tartı sürü örtü çeki duru sayı…

Korkunun ecele faydası yok.

Doğuyu batıyı karıştırdık.

Ölü balıklar suyun yüzündeydi.

Yurdun batı tarafı soğuyacak.

kurucu yüzücü gidici öğren(i)ci dilen(i)ci…

Eskiden iyi yüzücü imiş.

Okuyucu sayısı günden güne artıyor.

kızartı karartı bağırtı…

konak durak yatak dönek ürkek korkak bıçak…

inanç sevinç usanç…

alıntı akıntı söylenti toplantı yaşantı sarsıntı

Share.

About Author

Yorum Bırak